ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
21 มิถุนายน 2565 ยอดผู้ชม 14480 ครั้ง

รอรายการพระ