อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
16 สิงหาคม 2560 ยอดผู้ชม 16604 ครั้ง